svenska
Lyssna
MENY

Hantering av personuppgifter

SMVK är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom myndighetens verksamhet. För att skydda dina personuppgifter följer vi dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679).

Statens museer för världskultur (SMVK) är en myndighet. Meddelanden och handlingar som skickats till oss är allmänna handlingar. De kan därför behöva bevaras och även lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen och Sveriges grundlagar. (Tryckfrihetsförordningen (1949:105), Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400))

Dataskyddsförordningen

SMVK är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter
inom myndighetens verksamhet. För att skydda dina personuppgifter följer vi dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679).


Personuppgifter vi samlar in

Begäran om utdrag ur register

Du har rätt att begära att få ta del av eventuella uppgifter om dig själv från SMVK:s register. Det gör du genom att skicka ett brev med namn och personnummer där det framgår att du vill ta del av eventuellt förekommande uppgifter om dig själv. För att vi ska kunna behandla din begäran ska du underteckna brevet personligen. Namnteckningen är viktig för att ingen annan ska kunna begära ut uppgifter om dig. Om det finns personuppgifter om dig kommer de att skickas till din folkbokföringsadress.

Begäran om rättelse, radering eller begränsning

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Du kan även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Du kan ha rätt att få dina personuppgifter raderade ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in eller behandlats. I de fall SMVK har rättslig grund för bevarande av personuppgifterna kommer de inte att raderas. Exempel på rättslig grund kan vara avtal, arkivändamål eller intresseavvägning.

Mer information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida(öppnas i ett nytt fönster).

OM COOKIES PÅ WEBBPLATSEN

En cookie är en textfil som innehåller identifikation från din webbläsare. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inte namn, e-postadress eller andra uppgifter som kan kopplas till en enskild person.
Cookien lagras i din dator för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.

Det finns fleraanvändningsområden för cookies, här är några:
- Att låta systemet känna igen återkommande användare för att kunna anpassa tjänsterna.
- Att beräkna och rapportera användarantal och trafik.
- Att kunna utveckla och förbättra webbplatsen genom att förstå hur den används.

www.varldskulturmuseerna.se använder cookies för besöksstatistik.

Läs mer om alla cookies vi använder

Förhindra lagring av Cookies

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du förhindra lagring av cookies på din dator. Det kan dock påverka upplevelsen på vår webbsida.

Mer information om hur du kan förhindra cookies kan du läsa på
http://www.allaboutcookies.org(öppnas i ett nytt fönster)

Kameraövervakning i utställningslokaler på Världskulturmuseet

Världskulturmuseernas uppdrag är att visa och levandegöra världens kulturer, särskilt kulturer med ursprung utanför Sverige, det gör vi bland annat genom utställningsverksamhet. Vi förvaltar en stor del av det statliga internationella kulturarvet i Sverige som vi förevisar genom egenproducerade utställningar. Vi lånar också in utställningar från andra nationella och internationella museer och kulturinstitutioner. Både de föremål som finns i myndighetens samling, och de som lånas in har ofta högt kulturhistoriskt värde, och kan inte ersättas. För att fortsatt ha möjlighet att tillgängliggöra det gemensamma kulturarvet och erbjuda spännande och intressanta utställningar behöver vi följa externa och interna säkerhetskrav för föremålen, samt för personal och besökare. Detta säkerställs bland annat genom kameraövervakning i vissa av våra lokaler. Under utställningen Kimono - från Kyoto till catwalk övervakas hela utställningslokalen och samtliga föremål.

Det är endast myndighetens egen säkerhetspersonal som har tillgång till materialet, som sparas en begränsad tid. Det är enbart vid incident eller misstanke om brott som det inspelade materialet undersöks.

Kameraövervakningen är godkänd av och följer Datainspektionens krav.


Kontaktuppgifter

Skicka din egenhändigt undertecknade begäran till:
Statens museer för världskultur
Registrator
Box 5306
402 27 Göteborg

För frågor gällande SMVK:s hantering av personuppgifter kan du kontakta

Myndighetens dataskyddsombud

Världskulturmuseernas dataskyddsombud:
dataskyddsombud@varldskulturmuseerna.se

Registrator:
registrator@varldskulturmuseerna.se.