svenska
Lyssna
MENY

Internationella nätverk

De frågor Världskulturmuseerna arbetar med, liksom de samlingar vi förvaltar, har intressenter över hela världen. För att främja internationellt utbyte av kunskap, kompetens och föremål deltar vi i och koordinerande olika former av nätverk. Vissa omfattar likartade museer med internationella föremålssamlingar, andra kan samla organisationer från civila samhället. Sammantaget fungerar nätverken som viktiga instrument för utveckling av hela vår verksamhet.

ASEMUS

Hösten år 2000 tog Statens museer för världskultur initiativ till att bilda ett nätverk mellan museer i Asien och Europa - ASEMUS.

Utgångspunkten för arbetet i "the Asia-Europe Museum Network" – ASEMUS – är att utveckla olika former för ett gemensamt utnyttjande av de föremålssamlingar som förvaltas vid asiatiska och europeiska museer. Detta har resulterat i gemensamma konferenser, workshops och seminarier till en rad projekt inriktade på allt från vandringsutställningar till forskning och utbyte av kunskap runt bevarandefrågor samt lärande på museer.

ASEMUS samlar idag drygt 80 museer och Statens museer för världskultur ansvarade under en tioårsperiod för nätverkets sekretariat och dess hemsida.

Denna funktion har nu övertagits av Asian Civilisations Museum i Singapore, men de svenska världskulturmuseerna forsätter att ta en aktiv del i nätverkets olika projekt, seminarier och konferenser.

Asemus webbplats

RIME

Tillsammans med europeiska kollegor från tio länder ingår Världskulturmuseerna i det EU-finansierade projektet "Ethnography Museums and World Cultures".

Projektet inleddes 2008 och löper på fem år med en total budget på 5 miljoner euro. Projektets utgångspunkt är att de europeiska etnografiska museerna måste omdefiniera sin roll i samhället på grund av olika globala processer. Genom den kunskap och de samlingar som finns vid museerna ser man en unik potential att bidra till utvecklad dialog mellan olika kulturyttringar, såväl nationellt som internationellt. Samlingarna liksom kunskapsutvecklingen kan vitaliseras genom ökat samarbete mellan museer och mellan museer och det omgivande samhället.

Inom ramen för projektet genomförs en rad olika aktiviter och utbyten. Olika personalgrupper träffas på konferenser, seminarier och workshops för utbyte av tankar och idéer, en gemensam hemsida har skapats och nätverket har formaliserats och diskuterar för närvarande framtida samarbetsmöjligheter. Dessutom har en gemensam vandringsutställning producerats – "Fetisch Modernity". Den har redan visats på fem museer och öppnade hösten 2013 på Etnografiska museet i Stockholm.

VCM

The Virtual Collection of Masterpieces (VCM) är ett av projekten som har utvecklats ur nätverket ASEMUS. Den digitala samlingen är resultatet av ambitionen att identifiera sätt att ömsesidigt dela museisamlingar i Asien och Europa. Läs mer om VCM på engelska.

SWICH

- ett europeiskt samarbete för medborgarskap i en global värld

Världskulturmuseerna deltog under perioden november 2014 till september 2018 i ett projekt med nio andra etnografiska museer i Europa. Samarbetet finansierades av EU inom ramen för programmet Creative Europe. Fokus låg på Världskulturmuseernas särskilda möjligheter att arbeta visionärt med högaktuella frågor om medborgarskap och tillhörighet i dagens Europa. Målet var att öka våra museers synlighet och roller som centra för kulturella möten, öppna samtal, kreativ innovation och kunskapsproduktion som bygger på transnationella och internationella samarbeten.

Projektet som har titeln Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage – SWICH. Ethnography, Museums of World Culture and new Citizenship in Europe bygger vidare på tre tidigare EU-finansierade projekt - READ-ME I & II och RIME, som arbetade med de etnografiska museernas förändrade roller. Genom ett antal reflekterande workshops, seminarier och konferenser kunde museernas medarbetare att byta erfarenheter och idéer om sin praktik. Ett antal delprojekt genomfördes i dialog mellan museerna, till exempel gemensamma publikationer, experimentella utställningar, programaktiviteter och samarbeten med konstnärer.

För Världskulturmuseerna var och är SWICH en möjlighet att befästa och bredda våra nätverk i Europa. Genom löpande dialoger med kolleger i andra länder fördjupar vi vårt professionella kunnande och stärker våra roller i bygget av ett öppet och inkluderande samhälle. Ytterst handlar det om att slå vakt om våra museers och samlingars betydelse för människor i framtiden.

SWICH kansli och ledning finns vid Weltmuseum i Wien.
Läs mer om projektet på deras hemsida:

http://www.weltmuseumwien.at/en/learn/research/projects-and-results/swich/

MuSEA

Statens museer för Världskultur samarbetar med Sida sedan 2004 och ett resultat av samarbetet är nätverket MuSEA. Läs mer om MuSEA på engelska.