svenska
Lyssna
MENY

Energi

Museifastigheter har stor miljöpåverkan genom uppvärmning, ventilation och klimatkrav kopplade till föremålsförvaltning. Där finns ofta avancerad utställningsbelysning samt scen- och konferensteknik. Digitala innovationer gör det möjligt för besökare, forskare och andra intressenter att studera föremålen betydligt närmare utan att ha fysisk tillgång till dem. Den avancerade tekniken drar mycket energi - men den kan också minska behovet av trycksaker eller resor.

För att systematisera arbetet, kan en utgångspunkt kan vara att dela in energibesparingsåtgärder i två delar.

Val av energikällor

Energins produktionssätt har stor betydelse. Alla energikällor – även de förnybara alternativen – påverkar miljön. Men påverkan blir betydligt mindre från vind-, vatten- och solkraft jämfört med den energi som genereras av förbränning. Därför är ett bra första steg att kontrollera hur elavtalet ser ut och om det går att förbättra med krav på specificerade förnybara energikällor.

Här finns mer information från Naturvårdsverket om miljöpåverkan från olika energislag.

Teknik och utrustning

En vanlig åtgärd är att byta till en mer energieffektiv belysning, där LED är det vanligaste alternativet. Sensorer och dimbara lampor kan minska energiåtgången ytterligare. I stora utrymmen kan belysningen delas in i sektioner.

Insatser av det här slaget kan vara kostsamma och det är inte självklart att museiorganisationen som hyresgäst själv kan driva förändringarna. Möjligheten finns dock att i förhandling med hyresvärd, föreslå ett så kallat Grönt hyresavtal där fastighetsägare och hyresgäst gemensamt sätter upp mål och kommer överens om en ansvarsfördelning för åtgärder som minskar klimatpåverkan.

De gröna hyresavtalen är en branschgemensam standardmall framtagen av Fastighetsägarna Sverige i samverkan med hyresvärdar, hyresgäster och myndigheter, bland annat Energimyndigheten som tidigare erbjudit webbkurser i vad ett grönt hyresavtal är och hur det fungerar. Tyvärr verkar dessa inte längre vara aktuella, men här finns mer information och stöd i arbetet med att energieffektivisera en organisation eller ett företag.

Det är också möjligt att stegvis införliva delar av de åtgärder som lyfts i Grönt hyresavtal, och upprätta som en del av det ordinarie hyresavtalet. Det viktigaste är att miljöförbättrande åtgärder följs upp. Undersök gärna möjligheten att söka ekonomiskt stöd för klimatförbättrande åtgärder. Information finns bland annat hos Naturvårdsverket.

Vad gäller datorer och annan elektronisk utrustning är det viktigt att i nyinköp försöka hitta energieffektiva alternativ. Produkternas livslängd är dock det som har enskilt störst påverkan. Det kan därför bli en balansgång mellan att behålla äldre utrustning och att köpa in ny. Hårdvaran i telefoner och datorer har miljöpåverkan genom hela livscykeln, från råvarubrytning till avyttring. Dessutom är det en bransch med många leverantörsled och arbetsförhållanden som kan vara svåra att överblicka. En rekommendation är att söka efter produkter med TCO-certifiering, som verifieras av oberoende part och anses vara den främsta hållbarhetsmärkningen inom IT.

PÅ TCO-certifieds hemsida, som nås via länken ovan, finns också fördjupningsmaterial med mer information om vad märkningen innebär och vad hållbarhet inom IT omfattar.

För större system som reglerar ventilation, värme och vatten kan det vara motiverat att investera i ny utrustning även om den gamla fortfarande fungerar. Anledningen är att den sammanlagda besparingen av löpande energiåtgång med största sannolikhet överstiger den miljömässiga kostnaden att producera utrustningen. Även här krävs det i allmänhet samverkan med hyresvärd.