svenska
Lyssna
MENY

Miljömässig hållbarhet

När det kommer till den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 har Världskulturmuseerna en skyldighet att leva upp till lagstiftningen om miljöledning i statliga myndigheter. Det innebär att myndigheten ska bedriva ett systematiskt arbete för att kontinuerligt förbättra och minska verksamhetens miljöpåverkan.

Det svenska miljöarbetet grundar sig övergripande i det så kallade Generationsmålet, som lyder såhär: "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser".  För att uppn​å Generationsmålet har 16 nationella miljökvalitetsmål tagits fram som delmål. Lite förenklat kan man säga att miljökvalitetsmålen utgör den miljömässiga dimensionen av de globala hållbarh​​etsmålen.
 
För mer djupgående information om Generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen är Naturvårdsverket en bra källa. Naturvårdsverket är också den myndighet som har i uppdrag att vägleda de statliga myndigheterna i sitt miljöarbete, vilket bland annat innebär att de är mottagare av den årliga redovisningen av hur det systematiska miljöledningsarbetet bedrivits under året. 
 
Värlskulturmuseernas hållbarhetsmål som rör miljömässig hållbarhet är t ex att utveckla förutsättningar för en miljömässigt förbättrad materialhantering inom utställningsproduktion och fastighet, att optimera sortering av avfall internt och publikt och säkerställa ändamålsenlig avyttring. Vi ser också över vår kemikaliehantering, byter ut armatur till LED samt har en resepolicy som främjar mer klimatvänliga transportalternativ.