svenska
Lyssna
MENY

Så här jobbar vi med hållbarhet

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av Världskulturmuseernas verksamhet. Det når våra besökare bland annat genom utställningsprojekt och programpunkter, men vi har också ett aktivt arbete bakom kulisserna med ambition att ständigt förbättra det sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvarstagandet i våra inköp och upphandlingar, verksamhetens drift och energianvändning, hur vi reser och transporterar material och föremål och hur vi hanterar vårt avfall.

Sedan 2017 har Världskulturmuseerna ambitionen att utöka miljöarbetet till ett mer omfattande perspektiv som utgår från Agenda 2030 och innefattar alla dimensioner av hållbarhet: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. Vår senaste miljöutredning (genomförd 2019) har påvisat de fem områden där verksamheten har störst hållbarhetsmässig påverkan och där vi kan skapa stor nytta genom förändrade arbetssätt och hantering. Dessa områden är: 

  1. Samhällsroll
  2. Upphandling – inköp, avrop och krav på leverantörer av varor och tjänster
  3. Energi – samverkan och hyresavtal
  4. Transporter/tjänsteresor – IT och webmöten
  5. Avfall och materialhantering

 Myndigheten har under 2022 tagit fram nya långsiktiga mål för hållbarhetsarbetet mellan 2023-2025. Målen utgår från de fem områden där vår påverkan är som störst. 

Samhällsroll och kärnverksamhet
Världskulturmuseerna ska på egen hand och i samverkan med andra erbjuda en kontinuerlig mångfald av kunskapsbyggande och folkbildande aktiviteter i form av forskningsprojekt, publika program, utställningar och samarbeten som syftar till att stärka skyddet för världens natur- och kulturarv i allmänhet och de hotade kulturarven i synnerhet. Härigenom bidrar myndigheten till uppfyllandet av mål 11 om hållbara samhällen.

Världskulturmuseerna ska arbeta kontinuerligt med att aktivt öka tillgängligheten till kulturarvet och informationen om verksamheten för allmänhet och intressenter lokalt och globalt. Världskulturmuseerna ska också fortsatt vara en stark aktör i arbetet med att motverka organiserad brottslighet kopplad till stulet kulturarv. Härigenom bidrar myndigheten till uppfyllandet av mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

Världskulturmuseerna ska kontinuerligt ingå i kvalitativa samarbeten på nationell och internationell nivå med en mångfald intressenter till samlingarna och verksamheten, som leder till utbyte och delande av kunskap, erfarenheter och gemensam utveckling. Härigenom bidrar myndigheten till uppfyllandet av mål 17 om genomförande och återvitalisering av globalt partnerskap

Upphandling – inköp, avrop och krav på leverantörer av varor och tjänster Till 2025 ska myndigheten ha uppnått en standard om att miljömässiga och/eller sociala hållbarhetskrav förekommer i minst 80% av alla större upphandlingar och avrop under året.

Energi
Myndighetens energiförbrukning ska optimeras genom samverkan med hyresvärdar och internt utvärderings- och effektiviseringsarbete.


Transporter/tjänsteresor – IT och webbmöten
Utsläpp från tjänsteresor och transporter ska begränsas genom välutvecklade rutiner, medvetna val av resesätt och förutsättningar för resfria möten, samordning och ansvarsfulla transportval.


Avfall och materialhantering
Genom effektiv och ansvarsfull materialhantering ska den totala mängden brännbart avfall som uppstår per besökare och årsarbetskraft minska årligen.